Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) érvényesek a BTEAM Translations Kft. (Podmaniczky utca 57.; Megbízott) és a részére megrendelést leadó vagy vele szerződést kötő másik fél (Megbízó) (együttesen: Felek) közötti jogviszonyra. Az ÁSZF rendelkezéseitől a Felek közös megegyezéssel írásban eltérhetnek. A szerződéses jogviszony a Megbízottnak adott írásos megrendeléssel létrejön.

Eltérő megállapodás esetén az ÁSZF azon rendelkezései helyébe, amikről a Felek egyedi megállapodást kötöttek, az egyedi megállapodás rendelkezései lépnek, míg az egyedi megállapodásban nem rendezett kérdésekben az ÁSZF rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Meghatározások

Szolgáltatás: fordítás, konszekutív tolmácsolás, szinkrontolmácsolás, valamint lektorálás, amit a Megbízott végez a Megbízó részére.

Fordítás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő írásos nyelvi közvetítő tevékenység.

Konszekutív tolmácsolás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő, hanghordozóra rögzíthető, szóbeli nyelvi közvetítő tevékenység, amely nem a forrásnyelven elhangzottakkal azonos időben, hanem azt követően, értelmes nyelvi egységenként történik.

Szinkrontolmácsolás: a forrásnyelvről a célnyelvre történő, hanghordozóra rögzíthető, szóbeli nyelvi közvetítő tevékenység, amely a forrásnyelven elhangzottakkal azonos időben történik.

(a Konszekutív tolmácsolás és a Szinkrontolmácsolás a továbbiakban együttesen: tolmácsolás)

Lektorálás: a célnyelvre már lefordított írásos szöveg összevetése a forrásnyelvi szöveggel.

A fenti szolgáltatások a továbbiakban együttesen: fordítási szolgáltatások.

Az ÁSZF-ben előforduló további fogalmi rövidítések

Elektronikus adathordozó (a továbbiakban: EA): elektronikus levél (e-mail), internetes cím linkje, FTP (File Transfer Protocol) szerver, CD-ROM lemez, DVD, hordozható mágneslemez (floppy disk), USB drive és minden olyan eszköz, amely alkalmas adatok elektronikus tárolására, továbbítására és hordozására.

Hagyományos adathordozó (a továbbiakban HA): papír, telefax és minden olyan eszköz, amely alkalmas adatok papíralapú továbbítására (pl. dia, pausz, stb.)

A Megbízott által adott árajánlat az alábbi paramétereket (a továbbiakban:  paraméterek) foglalja magában:

1.) Fordítás vagy lektorálás esetén: ajánlat kibocsátásának dátuma, dokumentum(ok) megnevezése, forrásnyelv(ek), célnyelv(ek), lektorálás szükségessége, megrendelés típusa, dokumentum(ok) jellege és formátuma, teljesítési határidő(k), fordítási és/vagy lektorálási díj

2.) Tolmácsolás esetén: tolmácsolás jellege (konszekutív vagy szinkron), forrásnyelv(ek) és célnyelv(ek), szakterület, tolmács honorárium valamint a tolmácsolás igénybevételének időtartama.

Megbízás

A megbízás típusai:

  1. Normál megbízás: a fordítási szolgáltatásokat a Megbízott a megrendelés időpontjától számított minimum két munkanapos határidővel teljesíti, de nem több, mint napi 10.000 karaktert szóközzel (normál díjszabás)
  2. Expressz megbízás: a fordítási szolgáltatásokat a Megbízott a megrendelés időpontjától számított minimum két naptári napos határidővel teljesíti, de nem több mint napi 10.000 karaktert szóközzel (a normál díjszabás 1,5-szerese)
  3. Azonnali megbízás: a fordítási szolgáltatásokat a Megbízott a megrendelés időpontjától számított 24 órán belül teljesíti, de nem több mint napi 10.000 karaktert szóközzel (a normál díjszabás kétszerese)

A Megbízáshoz szükséges információk

Előzetes tájékoztatás a felhasználás céljairól

A Megbízott jogosult tájékozódni a fordítási szolgáltatások végeredményének felhasználásáról. A felhasználás

  1. a) fordítás esetén lehet:

1) tájékoztató jellegű, belső felhasználásra készült dokumentum

2) zárt körben publikált vagy jogi vonatkozású dokumentum

3) nyilvánosan megjelenő, publikált dokumentum

4) hivatalos dokumentem (fordítóirodai pecsétet és aláírást Megbízott kizárólag hivatalos fordítás esetén biztosít)

5) az előző négy pontban nem felsorolt, azonban olyan célú felhasználás, amellyel a fordító(k)nak a fordítás szempontjából feltétlen tisztában kell lennie

  1. b) tolmácsolás esetén lehet:

6) üzleti tárgyalás, üzletfelek közötti kapcsolattartás vagy cégen belüli kapcsolattartás

7) hangrögzítésre vagy jegyzőkönyvbe és más HA/EA formátumban rögzített hatósági nyelvi közvetítés

8) konferenciákon, bármely nyilvános vagy zárt összejövetelen, valamint tömegkommunikációs közvetítéseken zajló tolmácsolás

9) az előző három pontban nem felsorolt, azonban olyan célú felhasználás, amellyel a tolmács(ok)nak a tolmácsolás szempontjából feltétlen tisztában kell lennie

Hiányos tájékoztatásból, valamint eltérő felhasználásból eredő kár

Amennyiben a Megbízó részéről a tájékoztatás nem vagy hiányosan történik meg, a Megbízott az a)1) és a b)1) pontok színvonalának megfelelően, a legjobb tudása szerint köteles a szolgáltatás végzésére. Amennyiben a Megbízó a fordítást a megadottaktól eltérően használja fel, az eltérő felhasználásból eredő minden kár kizárólag a Megbízót terheli.

Fordítási minta, tolmácsoláshoz szükséges segédanyagok

A Megbízott jogosult a fordítási szolgáltatások nyújtását megelőzően EA/HA mintát kérni a fordítandó dokumentumból, illetve tolmácsolás esetén a tolmácsolás tárgyát képező szakterülettel kapcsolatos EA/HA formátumban lévő dokumentumokat igényelni a Megbízótól. A Megbízott jelezni köteles, hogy a fordítandó dokumentumból mekkora mintára van szüksége pontos fordítási árajánlat benyújtásához. Amennyiben a Megbízó nem bocsát mintát (vagy a teljes fordítandó dokumentumot) a Megbízott rendelkezésére, a Megbízott csak tájékoztató jellegű ajánlatot ad, amelyet a teljes fordítandó dokumentum kézhezvételét követően kiegészíthet, módosíthat, illetve új, végleges árajánlatot készíthet.

Előzetes becslés a forrásnyelvi szövegek / dokumentumok alapján

Amennyiben a forrásnyelvi szöveg elektronikus, szövegszerkesztő szoftverben megírt formátumban létezik (pl. .doc, .txt, .rtf kiterjesztéssel), a Megbízó felkérheti a Megbízottat a forrásnyelvben előforduló karaktermennyiség becslésére, amelyet a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére bocsátani maximálisan +/-20%-os eltérési pontossággal. Minden egyéb, pl. táblázatkezelő (pl .xls vagy .cvs kiterjesztésű), prezentációkészítő (pl. .ppt kiterjesztésű), hordozható dokumentum formátumú (.pdf kiterjesztésű), papíralapú és minden egyéb formában meglévő forrásnyelvi szöveg esetében a Megbízott csak tájékoztató jellegű becslést ad a karaktermennyiséget illetően.

Minimális fordítási/lektorálási mennyiség

A Megbízott által vállalt minimális fordítási/lektorálási mennyiség – fájlkonverziót nem igénylő megbízások esetében – 1.500 forrásnyelvi leütés szóközökkel. Az ennél kisebb mennyiségű fordításra/lektorálásra vonatkozó megbízás esetében a Megbízott a minimális mennyiség mindenkori díjának megfelelő összeget számláz ki a Megbízónak.

Tolmácsolási idő

A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a távozásáig tartó teljes időtartam. A tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén a Megbízott félnapos díjat számít fel. A Megbízott egész napos díjat számít fel a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén. A Megbízott kiegészítő díjat számít fel, ha a tolmács napi 8 órát meghaladó munkát végez. A megrendelésben szereplő időtartamon túl minden megkezdett óra teljes tolmácsórának számít és felszámításra kerül.

A napi harminc percet meghaladó szinkrontolmácsolás, illetve a napi három órát meghaladó konszekutív tolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.

A megrendelés folyamata

Megbízott a HA/EA formában a Megbízóhoz eljuttatott részletes árajánlatban (a továbbiakban: árajánlat) pontosan meghatározza a fordítási szolgáltatások paramétereit.

A Megbízott írásbeli ajánlata a kiadás napjától számított 21 naptári napig érvényes, azaz a Megbízó a fenti érvényességi időn belül köteles kitölteni az árajánlathoz csatolt megrendelőlapot és azt aláírva (cég esetén cégszerűen aláírva) személyesen, postán, faxon vagy e-mailben visszajuttatni a Megbízottnak. Ennek elmaradása esetén a Megbízott ajánlata érvényét veszti.

Az érvényességi időn belül visszaküldött megrendelés alapján és a megrendelés Megbízott általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre, melynek alapja az árajánlat, amelynek paramétereit a Felek a megrendelés időpontjától magukra nézve kötelezően fogadnak el.

Megrendelést a Megbízott kizárólag munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között igazol vissza. A munkanapon 18.00 óra után, illetve hétvégén vagy munkaszüneti napon beérkezett megrendelések feldolgozása a következő első munkanapon, munkakezdés után 2 órán belül történik.

A megrendeléssel egyidejűleg (amennyiben korábban nem tette meg) a Megbízó megküldi a Megbízottnak a megrendelés tárgyát képező forrásnyelvi szöveget fordításra. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a továbbításból eredő mindennemű kockázat vagy kár a Megbízót terheli. Több dokumentumot tartalmazó, összetett megrendelések esetén a Felek egyeztetik a fordítandó dokumentumok mennyiségét és a fordítandó szövegrészeket, amiről a Megbízott írásos fordítási összesítőt készít. A fordítási összesítőt a Megbízott jóváhagyásra megküldi a Megbízónak, amit a Megbízó EA/HA formában visszaigazol. Amennyiben a Megbízó a fordítási összesítőt írásos formában nem hagyja jóvá annak megküldésétől számított [2] munkanapon belül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Megbízó elfogadta a fordítási összesítőben szereplő karaktermennyiséget.

Megrendelés visszaigazolása, érvénytelen megrendelés

Megbízott köteles az írásos megrendelést HA/EA formában visszaigazolni, normál megrendelés esetén legkésőbb 24 órán belül, expressz megrendelés esetén 12 órán belül, azonnali megrendelés esetén 4 órán belül (a szokásos munkaidőn belül). Amennyiben a Megbízott a megrendelést a fentiek szerint nem igazolja vissza, nem jön létre szerződés a Felek között.

A megrendelés visszaigazolása tartalmazza a regisztrációs számot, a megrendelésben szereplő megnevezést, a Megbízott nevét, a nyelvi viszonylatot, a kalkuláció alapját képező nyelvi egységet (karakter/szó/óra), az egységenkénti díjazást, a megrendelés időpontját és a határidőt. Amennyiben a visszaigazolásban és a megrendelésben szereplő adatok eltérnek egymástól, azt a Megbízó haladéktalanul köteles jelezni a Megbízottnak, ellenkező esetben a Megbízott a megrendelést a visszaigazolásban szereplő feltételekkel teljesít.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződés létrejöttével egyben feltétlen hozzájárulását adja a szolgáltatás teljesítésének haladéktalan megkezdéséhez. Tudomásul veszi továbbá, hogy a termék nem előre gyártott, hanem egyedi megrendelés alapján személyre szabottan készül, így sem ennek okán, sem más okra hivatkozással sem gyakorolhatja a teljesítés megkezdése után a jogszabályban meghatározott szerződéstől való elállási jogot.

Sajátos szakkifejezések, szókincs fordítása

A Megbízott a magyar nyelvre korábban nem fordított, közkinccsé még nem vált, adott szakterületre jellemző, sajátos szakkifejezések fordítását csak abban az esetben vállalja, ha a Megbízó ezt szószedet formájában az árajánlat visszaigazolásával (azaz a megrendeléssel) egyidejűleg (vagy azt megelőzően) a Megbízott részére HA/EA formátumban megküldte.

Amennyiben a Megbízó a tolmácsoláshoz felkészülési anyagot nem ad, vagy azt a felkészülési anyag mennyiségéhez mérten nem kellő időben adja át a Megbízottnak, ezen hiányosságból a tolmácsolás során felmerülő hibákért a Megbízott nem vállal felelősséget.

Fordítást akadályozó tényezők

A fordítást akadályozó tényezők: nehezen olvasható forrásnyelvi szöveg, értelemzavaró hibákat tartalmazó, zavaros forrásnyelvi tartalom, illetve egyéb, hibás szerkesztésből fakadó, fordítást akadályozó tényezők (pl. az elektronikus dokumentumba illesztett objektumok takarják a forrásnyelvi szöveget) (a továbbiakban: fordítást akadályozó tényezők).

A Megbízott köteles a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni a fordítást akadályozó tényezők megléte esetén, és figyelmeztetni az esetleges késedelmes teljesítéssel kapcsolatosan. Amennyiben a fordítást akadályozó tényezők továbbra is fennállnak, és a Megbízó nem módosítja a forrásnyelvi szöveget, a Megbízott nem köteles az értelmezhetetlen vagy nehezen értelmezhető szövegrészek fordítására. Amennyiben a Megbízó módosítja a hibás szövegrészeket és azt megküldi a Megbízott részére, a hibás szövegrészek fordításra kerülnek. A Megbízott jogosult módosítani a teljesítési határidőt a hibás szövegmennyiséggel arányos mértékben.

Szolgáltatás lemondása fordítás esetén

Fordítás esetén a fordítás teljes megrendelt mennyisége egy szolgáltatási egységnek minősül, és ekként kerül számlázásra.

Fordítás vagy lektorálás esetén, amennyiben a Megbízó a megrendelt szolgáltatást a munka megkezdését követően mondja le, a szolgáltatás visszaigazolt megrendelésben szereplő díjának legalább 50%át, ha pedig a munka több, mint 50%-át már elvégezték, az elvégzett szolgáltatás visszaigazolt megrendelésben szereplő díjának 100%-át köteles a Megbízottnak megfizetni akkor is, ha az elkészült munka átvételére nem tart igényt.

Szolgáltatás lemondása szinkrontolmácsolás és konszekutív tolmácsolás esetén

Szinkrontolmácsolás és konszekutív tolmácsolás esetén a tolmácsolás teljes időtartama egy szolgáltatási egységnek minősül, és ekként kerül számlázásra.

Szinkrontolmácsolás és konszekutív tolmácsolás esetén a megrendelt szolgáltatást a Megbízó lemondhatja az alábbiak szerint:

  • Tolmácsolási megbízás esetén, amennyiben a Megbízó megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 48 órán belül lemondja, a Megbízó által elfogadott megrendelés összegének 100%-át köteles Megbízottnak megfizetni.
  • Amennyiben Megbízó a megrendelt tolmácsolást annak kitűzött időpontját megelőző 336 órán (14 naptári napon) belül, de 48 órán túl mondja le, a Megbízó által elfogadott megrendelés összegének 50%-át köteles Megbízottnak megfizetni.
  • A Megbízó köteles továbbá megtéríteni az elállás időpontjáig elvégzett munka munkadíját.

Szolgáltatás időpontjának módosítása szinkrontolmácsolás és konszekutív tolmácsolás esetén

  • A tolmácsolási időpont módosítása kizárólag Felek előzetes egyeztetése esetén lehetséges, ehhez a Megbízó és Megbízott írásos hozzájárulása és megerősítése szükséges, minimálisan a tolmácsolási időpont megkezdése előtt egy héttel. Ennél rövidebb időtartam alatt a tolmácsolás időpontja nem módosítható.
  • A tolmácsolási időpont egyoldalú módosítása Megbízó részéről egy már megrendelt tolmácsolás esetén nem lehetséges, ez a tolmácsolás lemondásának minősül, amelyet Megbízó a lemondás feltételei szerint köteles megfizetni.

Fizetés

A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának keltétől számított 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott által kiállított számlában megadott bankszámlaszámra átutalni.

Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles a Megbízónak fizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelembe esés napja a kiállított számlán fizetési határidőként megjelölt napot követő nap, egyéb esetben a megrendelésben az elkészült anyag átadásaként megjelölt időpontot követő nap.

Reklamáció, a fordítás minőségével kapcsolatos panaszok

A Megbízó sürgős fordítás esetén 1 munkanapon, normál fordítás esetén 2 munkanapon köteles a fordítással kapcsolatos minőségi kifogásairól a Megbízottat értesíteni. A Megbízott az azonnali fordításokra minőségi garanciát nem vállal. A Megbízó a minőségi kifogásait köteles a fordított szövegben egyértelműen és részletesen megjelölni, az általa nem megfelelőnek tartott szövegrészeket kiemelni, ellenkező esetben a Megbízott a minőségi kifogást nem vizsgálja. A Megbízott általános reklamációt vagy minőségi kifogást nem fogad el. A Megbízott felülvizsgálja a beérkező minőségi panaszokat, és a javítások mennyiségével arányos idő alatt korrigálja azokat. A Megbízott a korrekcióhoz szükséges időtartamról előzetesen tájékoztatja a Megbízót. Amennyiben az előre jelzett időtartam alatt a Megbízott elvégzi a korrekciót, a Megbízó a fordítás teljes ellenértékét köteles megfizetni. Amennyiben a Megbízott túllépi a korrekcióhoz szükséges előre jelzett határidőt, a Megbízó fizetési kötelezettsége alól a megbízási ár maximum 50%-áig mentesül.

Titoktartás

A Megbízott kijelenti és vállalja, hogy a fordítási, tolmácsolási feladatok során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, a birtokába jutott személyes adatokat és különleges adatokat kizárólag a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben használja fel. A Megbízott kijelenti, hogy ezeket az adatokat kizárólag a feladatai ellátásához szükséges mértékben és ideig kezeli, az adatkezeléshez nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat és információkat harmadik fél részére kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulására vagy kifejezett kérésére adja ki.

A Megbízó a megrendelés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a személyes és különleges adatait a fent meghatározott módon kezelje.

Általános rendelkezések

A felek kötelesek a szolgáltatás teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködni, és haladéktalanul tájékoztatni egymást minden olyan okról, amely a teljesítést akadályozza, korlátozza, vagy késlelteti.

A Megbízott nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, speciális, véletlen vagy következményes kárért, amely a Megbízót a fordítás teljesítése vagy minősége miatt éri, beleértve, de nem kizárólagosan, az üzleti lehetőségek elvesztését, a bevételkiesést, a jó hírnév károsodását vagy a harmadik fél által követelt kártérítést.

A Megbízott alkalmas módon ellenőrizheti a Megbízó nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát. A megrendelés és a teljesítés során a Megbízó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságának hiányára vagy annak túllépésére a Megbízó a szolgáltatási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos szerzői jogi törvény rendelkezései az irányadó.

A Felek törekszenek arra, hogy a közöttük létrejött jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezzék. Ennek sikertelensége esetén alávetik magukat a Megbízott székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének.

A megrendelés aláírásával a Megbízó kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az ÁSZF-et a Megbízott jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Megbízott honlapjára elhelyezéssel válik hatályossá. Az ÁSZF nyomtatott formában elérhető a Megbízott székhelyén, amit a Megbízó kérésére rendelkezésre bocsát.

Budapest, 2023. augusztus 1.

BTeam Translations Kft.